Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historické zajímavosti

Římskokatolická farnost Pluhův Žďár:

(převzato z bývalých webových stránek farnosti)

Farní kostel Narození Panny Marie

 Farní kostel Narození Panny Marie v Pluhově Žďáru

Celkový pohled na farní kostel Narození Panny Marie

 

Více jak dvě století uplynula, než zdejší kostel, budovaný z původní kaple, dostal nynější podobu. I po té době vyžadoval kostel další vnější i vnitřní opravy, včetně doplňování a udržování vnitřní vybavenosti.

Rok 1542: Byla vystavěna kaple nad studánkou, jejíž vodě se přisuzovala zázračná moc. Tehdy byl držitelem zdejšího panství Václav z Vojslavic.

Rok 1697: Uvádí se, že žďárský kostelík odpadl od fary řečické a byl přivtělen k farní osadě dírenské, k níž potom patřil do r. 1715, kdy tehdejší držitel Žďáru hrabě Cavriani zde založil samostatnou kostelní administraci.

Rok 1717: Kaple byla rozšířena o kostelní loď s rákosovým stropem, presbyteriem bylo sklenuto.

Rok 1718: Byla přestavěna věž kostela. To již byl majitelem panství nástupce Cavriánův, svobodný pán Jan z Besselu de Monte Campo, poradce katolického majestátu. Původem byl Rakušan z Vídně.

Rok 1722: Zvýšena byla věž kostela. Na věži byly umístěny železné hodiny.

Rok 1758: Držitel panství rytíř Vácslav Netvorský z Březí dal do kostela postavit varhany.

Rok 1861: Varhany v kostele byly rozebrány a odstraněny. V kostele byl zhotoven nový strop. Práci provedl mistr Víta za 448 zl. Byla provedena oprava velkého oltáře a kazatelny. Náklady na opravu byly kryty sbírkou. Farní obec Pluhův Žďár darovala 45 zl., Samosoly 31 zl., Pohoří 25 zl., Mostečný 20 zl. V tomto roce byly dokoupeny dvě sošky andělů za 40 zl., dále pak soška Dobrý Pastýř, která byla umístěna nad kazatelnu. Náklady byly kryty sbírkou.

Z kostela byl odstraněn křiklavý obraz Čtrnácti pomocníků. Žďárský revírník Josef Tabera a jeho manželka dali na své náklady opravit sochu Bolestné Matky Boží.

Rok 1862: Byly koupeny staré varhany z kostela ve Mnichu u Deštné, za něž bylo zaplaceno 200 zl. Pro varhany byl rozšířen kůr, na nějž dříve vedly schody zevnitř kostela. V té době byl majitelem panství kníže Karel z Paarů.

Rok 1864: V kostele byla vytrhána a znovu urovnána nerovná dlažba. Náklady hradil kníže Paar. Osadníci dali nádenickou práci.

Rok 1872: V tomto roce byly zhotoveny nové dveře k sakristii a ke kůru, oboje s novými kamennými veřejemi. Náklady hradil kostel.

Rok 1876: O žďárské pouti byl posvěcen nový obraz sv. Anežky.

Rok 1879: Tohoto roku byl předělán hlavní oltář. Na oltář byl umístěn obraz blahoslavené Panny Marie. Obraz maloval Bedřich Kamarýt, farář z Deštné.

Rok 1882: Kostel byl vně jasně zeleně, zevnitř bíle vybílen, věž cementem nahozena, střecha na chrámové lodi pobita novým šindelem.

Rok 1890: Věž kostela byla pokryta plechem od klempíře Záruby ze Soběslavi za 130 zl.

Rok 1893: V tomto roce bylo provedeno zlacení hlavního oltáře za 72 zl.

Rok 1894: František Veselý z Pohoře daroval kostelu korouhev s obrazy Nejsvětější Trojice a Panny Marie za 20 zl., a dále obraz Panny Marie Lurdské rovněž za 20 zl.

Rok 1895: Nad presbyteriem byla postavena nová střecha za 700 zl. Na střechu byl dán nový pozlacený kříž.

Rok 1897: Rozálie Veselá z Pohoře darovala kostelu dvě podušky pod misál, a to z látky hedvábné v ceně 12 zl.

Rok 1899: Aloisie Kvěchová, matka správce zdejšího statku, darovala koberce na stupeň hlavního oltáře.

Rok 1900: Veronika Pudilová z Pohoře darovala do kostela nový skleněný lustr.

Rok 1903: Byl pořízen nový Boží hrob za 268 K z odkazu výměnkářky Anny Holubové z Pohoře. Darovala 200 K, ostatní doplatil J. Holub, rolník z Plasné.

Rok 1905: Byly koupeny jesličky od firmy Josef Müller Kunsferlag, München, za 116 K. Jesličky byly postaveny na oltář sv. Anežky. Nákladem kněžny Leopoldiny z Paaru byly pozlaceny dva kalichy.

Rok 1906: Švagrová Vojtěcha Sedláčka z Mostečné čp. 31 koupila do kostela dvě lucerny na tyčích za 36 K. U zvonu, kterým se zvonila hodinka, se utrhlo srdce přetržením kůže, na které viselo. Srdce bylo znovu pověšeno a zvon rovněji zasazen.

Rok 1907: Do jesliček byly přikoupeny nové sošky Tří Králů, pastýřů a oveček ze závodu p. Mudrocha v Praze za 63 K i s dovozem.

Kostel měl býti tohoto roku důkladně opraven, ale nedošlo k tomu. Opravena byla jen střecha, přibitím nového šindele na starý a nad presbyteriem natřen plech barvou, na půdě byly vyspraveny a podepřeny kostelní hodiny. Na věži byly opraveny všechny schody a podlahy. Uvnitř kostela byly přeloženy, opraveny a nabarveny lavice, pod ně byla dána nová podlaha.

Rok 1911: Byla opravena celá věž kostela a dostala tvar šestibokého jehlanu. Na původní věži byla jen korouhvička, nikoliv kříž. Celou opravu platil patron kostela a držitel panství kníže Karel Paar.

Rok 1921: Varhany v kostele byly opět opravovány a vyměněn měch, to vše za cenu 3.450 Kč. Obnos uhradil patron kostela kníže Alfons Paar.

Rok 1929: Byla provedena oprava vnitřku kostela, natřeny a vyzlaceny oltáře za 2.500 Kč. Paní patronka Marie Benešová darovala pro hlavní oltář krásné antependium a ke zvonku u sakristie krásný závěs.

Rok 1938: Z obou stran oltáře do bočních zdí kostela byla zasazena dvě nová malovaná okna. Na okně po levé straně oltáře je vyobrazen Ježíš Kristus, po pravé straně Panna Maria. V dolní části obou oken je nápis: „Na paměť Msgr. Jana Vránka z Pohoře věnuje jeho sestra Anna r.1938“. (Msgr. Jan Vránek se narodil r. 1863 ve Lžíně. Své mládí prožil s rodiči v Pohoří. Absolvoval gymnázium v Jindřichově Hradci a po maturitě studoval bohosloveckou fakultu v Churu ve Švýcarsku. V roce 1887 odchází do Severní Ameriky - do Omahy. Již před odjezdem do Ameriky psával básně do časopisů Vlast, Vesna, Obzor a Koleda. Literárně byl činným i v Americe a vydal tam roku 1905 novou sbírku básní „Na půdě americké“, takže byl zván „omažským slavíkem“. Zemřel v hodnosti preláta s titulem Monsignore 14. listopadu 1925.)

V presbyteriu kostela byli pochováni někteří bývalí držitelé panství a členové jejich rodin. Ve stěnách se zachovalo několik náhrobků s nápisy, z nich tři s letopočty 1586 a 1594 patří rodině Vrchotických z Loutkova, jeden z r. 1771 hraběti Janu Františku Dejmovi ze Stříteže a jiný z r. 1772 hraběnce Herule Marii Karolině z Götzu. Na vnitřní straně dvířek, u výklenku ve zdi po straně evangelia hlavního oltáře, je znak s letopočtem 1693. Na kropence u hlavních dvířek je letopočet 1763. Náhrobní kámen Vrchotických byl r. 1877 zazděn do zdi kostela za mřížku po straně epištoly.

Farář Jan Topinka, + 5. 6. 1763, je pohřben pod věží kostela.

Farář Josef Schopa, + 15. 6. 1789, je pohřben na hřbitově před hlavními dveřmi.

Farář Jan Peterka, + 1. 1. 1852, je pohřben na hřbitově proti postranním dveřím kostela.

Zajímáte-li se více o historii, prohlédněte si fotokopie z unikátní publikace „Soupis památek historických a uměleckých v Království českém“, týkající se farního kostela Narození Panny Marie.