Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

26. 12. 2014

K čemu takový Vykupitel?

             Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Včera jsme si na potkání podá­vali ruce a přáli si: „Tak radostné a veselé svátky!“ Včera za zvuku koled a  v  ovzduší Betléma znělo to „radostné a veselé“ velice hezky. Ale co dnes? Dnes stojíme zase už nad mrtvým mladým chlapcem, který šel sloužit a pomáhat potřebným, jak se to od tohoto Mesiáše naučil. Proroci slibovali, že  až ten Mesiáš – Osvoboditel přijde, že učiní vše nové, že při­nese na svět spravedlnost a pokoj. Znělo to velice slibně a krásně. Celé generace se tím po dlouhá staletí utěšovaly, když se jim zdálo, že současný stav je neudržitelný, že už to tak dál nejde. A teď se konečně dočkali. Me­siáš přišel. A co se změnilo? Zase tu leží mrtvý. Jeho vyznavač, jáhen Ště­pán, byl ukamenován!

            Moji milí, vidíme, jak se tyhle zážitky stále znovu vracejí. Také jsme čekali na osvobození. Po dlouhá desetiletí jsme čekali a doufali, že jednou přijde vysvobození, že nenáviděný bolševický režim padne a že konečně nastane spravedlnost a pokoj. —  A skutečně, vysvobození přišlo. První vánoce po listopadu 1989 jsme prožívali radostné a veselé. Říkali jsme si: Teď už  nebudou naši mladí Štěpánové pro víru kamenováni, teď už přišel čas vykoupení a spravedlivého řádu. Jenomže dnes už víme, že kamenování pokračuje. Že pokračuje ze století na století, z roku na rok –jenomže dnes v jiných, mnohem rafinovanějších podobách. Jen metody se mění. Dnes jsme zasaženi jedem bezbožectví, konzumního materialismu, svobodného zednářství a mezinárodního terorismu.

            Bratři a sestry, můžeme se tedy ptát: K čemu je takový Vykupitel, když dopustil, aby jeho vyznavač svatý Štěpán byl ubit kamením? Když stále dopouští další kamenování svých věrných? — K čemu tedy takový Vykupitel? Proč vlastně přišel, co lidstvu přinesl? Kristus Pán zřejmě ne­přišel udělat ze svých přívrženců nějakou „kastu nedotknutelných“ a vše­mocných stoupenců. To jistě ne. Kristus Pán přišel proto, aby změnil k lepšímu život VŠECH, život celého lidstva. Ovšem víme, že všichni lidé jeho nabídku už  tenkrát nepřijali. A v žádné generaci lidstva ji nepřijmou úplně všichni lidé. Ale těm, kteří Krista Pána přijmou, otevírá opravdu nový život.

            Moji drazí, Ježíš Kristus je Syn Boží – přichází nám zjevit svého nebeského Otce. Ježíš Kristus je též pravý člověk – přichází se nám nabíd­nout za bratra. Toto je nabídka přicházejícího Ježíše i nám, i naší generaci: Kdo půjde za Kristem Pánem, bude žít svůj život jako Boží Syn, jako bratr Ježíšův a jako bratr všech lidí. Kdybychom byli dost moudří, neusilovali bychom o nic jiného – vždyť právě toto chybí nám i celému světu. Bez vědomí toho, že jsme milované děti Boží, bratři a sestry Pána Ježíše, a bratři a sestry všech lidí dobré vůle, se nutně musíme cítit osamělí a bezmocní.

Bratři a sestry, my jsme vysíláni mezi lidi, abychom jim svítili, aby naše srdce hořela láskou ke Kristu Pánu, aby naše hořící srdce za­palo­vala vychladlá srdce našich bližních a abychom všem lidem byli světlem světa, solí země a kvasem. Můžeme se ptát: Proč právě my máme být světlem, solí a kvasem? Snad proto, že jsme lepší než ostatní lidé? —  To asi sotva! Vždyť i  my jsme hříšní, vždyť i my dovedeme být zlí. Ten dů­vod je jinde. Ne, že bychom my osobně byli lepší, ale proto, že náš Bůh je lepší než všelijaké modly, kterým se klaní tento pohanský a zvrácený svět!

            Přátelé Boží, my jsme světlo světa! Opakuji znovu: MY JSME SVĚTLO SVĚTA!!! Ano, toto je způ­sob práce našeho Boha. U Boha mají i malé příčiny veliké následky. Panna Maria ve  skrytosti Nazareta změnila malým slovíčkem STAŇ SE osudy celého světa. Malé Děťátko v jeslích se stává mezníkem světových dějin. Malé příčiny přinesly velký účinek. A tak si nedělejme nic z toho, že je nás málo. Bůh je mocný. Pohanský svět může osvítit malá svíčička naší pevné víry, klidné důvěry, vlídné laska­vosti. Každý malý člověk pevné víry a hořícího srdce je velikým majákem svému okolí. Jenom se ne­chejme zapálit od  betlémské hvězdy! Jenom se nechejme rozzářit vánoční radostí! Sviťme svou láskou všude tam, kde žijeme! A pak se od nás všichni lidé rozhoří láskou k Tomu, který byl, který je, a který bude až na věky věků! Amen.