Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastýřský list českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura OFMCap. k Roku víry

14. 10. 2012

znak_bp_padoura.png

Bratři a sestry,

ve čtvrtek 11. října začal podle přání Svatého otce Rok víry. Při příležitosti 50. výročí zahájení II. Vatikánského koncilu se s celou církví chceme zamyslet, co to znamená věřit pro každého z nás osobně.

Víra je přesvědčení o tom, co nevidíme. Mohlo by se tedy zdát, že jsme odkázáni na sféru, o níž všeobecně platí, že je to oblast fantazie, svévole, všelijakých nápadů, bájí a teorií. A tak to skutečně chápe většina nevěřících lidí i mnozí křesťané.

Křesťanská víra je však naprosto zakotvená v autoritě Ježíše Krista. On sám řekl: „Nikdo nezná Syna, než Otec, a nikdo nezná Otce, než Syn a ten, komu by to chtěl Syn zjevit.“

Jsme pokřtěni. O tom jsme rozvažovali vloni ve všech farnostech. Křest znamená ponoření do tajemství Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení. Když Kristus Pán rozesílá apoštoly po třech letech, kdy mu naslouchali a učili se sami rozeznávat, kdo On vlastně je a o co mu běží, vybaveni touto zkušeností a posíleni Duchem svatým slyší od Něj:

Dána je mi veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal! Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Sami slyšeli na začátku svého povolání od téhož Krista: „Čiňte pokání a věřte v Evangelium.“ To znamená: „Změňte smýšlení, začněte myslet jinak, než dosud, buďte připraveni na to, že se se mnou budete muset na mnohé věci dívat jinak než dosud. Buďte připraveni uvěřit mým slovům. Myslím to vážně pro vaše dobro, pro váš šťastný život. Život je věčný. Počítejte s tím. Zařiďte se podle toho. Nebojte se věřit mě.“

Svatý Petr v jedné chvíli řekne: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“ A svatý Pavel tvrdí, že slovo Boží je plné života a síly. Mnoha způsoby Kristus přibližoval neviditelné skutečnosti v nádherných podobenstvích a vyzýval své učedníky i nás, abychom mu naslouchali s důvěrou a na vlastní duši prožili blahodárnost a krásu, užitečnost a radost z toho, že to skutečně platí. „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“

Křesťanova víra se opírá o skutečnost Boží existence. Bůh je! Když je, je skutečně všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný a tudíž i tady přítomný. Ano, tady a teď. Všude a vždy.

Když Kristus Pán vstal z mrtvých, ukázal se apoštolům, mluvil s nimi, a jak víme, jednomu z nich, Tomášovi, nabídnul probodené ruce jako důkaz identifikace. A tam zaznělo nejprostší a nejúžasnější vyznání: „Pán můj a Bůh můj“. Ježíš tehdy řekl Tomášovi před všemi ostatními apoštoly a pro nás všechny: „Poněvadž jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“

Drazí věřící, tento krátký pastýřský list vám píši na úvod Roku víry s vědomím, že o víře budete sami, v rodinách, ve farnostech, ve společenstvích přemýšlet a mluvit. Budete mít mnoho podnětů i od samého papeže a vašeho duchovního. Jako váš biskup vám chci v úvodu říci velmi pevně, pokojně a s láskou: Ježíš Kristus je Bůh.

Pán Ježíš se narodil v Betlémě před dvěma tisíci léty. Žil skutečně ve Svaté zemi, na území dnešního Izraele. Byl ukřižován a vstal z mrtvých. On, Vzkříšený, žije. Proto mu říkáme osobně při každé mši: „Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme.“ On nás učí žít, trpět, umírat, milovat, odpouštět a věřit. On nás zachraňuje skutečnou láskou, kterou prokázal zvlášť na kříži. Dává našemu životu smysl a cenu. Zachraňuje nás, abychom nedopadli špatně.

Katolická církev uchovává, vytváří a znamená kontinuitu. Žije univerzalitu a promýšlí i prožívá vše s moderním světem.

K celistvosti, podstatě a účinnosti je třeba věřit Kristu Pánu a církvi, která je jeho tajemným organismem.

1. Nelze oddělit Krista a Pannu Marii.

2. Nelze oddělit Krista a Petra – autoritu, kterou spojil Kristus s jeho nástupci.

3. Nelze oddělit Krista a Eucharistii.

4. Nelze oddělit Krista a Bibli.

5. Nelze oddělit Krista a církev.

 

K naší víře patří modlitba, služba a kajícnost.

V tomto duchu vám i všem vašim drahým ze srdce žehnám.

 

Váš biskup + Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický